Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Általános Adatvédelmi Szabályzat részletezi a Concerto Music Produkciós Iroda Kft (a továbbiakban: „Concerto Music”) által üzemeltetett, www.concerto.hu webcímen elérhető honlappal (a továbbiakban: „Honlap”) kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait. Ezúton tájékoztatjuk a Honlap látogatóit a Concerto Music személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az adatbirtokosok jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Concerto Music Produkciós Iroda Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 3-7. Cégjegyzékszám: 01-09-951975
Adószám: 23079931-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága E-mail elérhetőség: concerto@concerto.hu

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

A honlap a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adat megadása nélkül böngészhető.

2.1. Sütik használata a Honlapon

Mik azok a sütik (cookies)?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?
Az alábbiakban részletesen kifejtjük, hogy mi célból használunk sütiket, kinek a birtokába kerülnek az információk, milyen típusú sütiket alkalmazunk, miért van rájuk szükség. Sütikben tárolt információt kizárólag az alábbiakban ismertetett célokkal használunk fel.

Feltétlenül szükséges sütik
Ezekre a sütikre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a weboldalak és az azokhoz kapcsolódó funkciók az előírásoknak megfelelően működjenek.

Funkció sütik
Ezek a sütik felhasználóbarátabbá teszik az oldalainkat. A funkció sütik például segítenek azonosítani, hogy Ön milyen nyelven szeretné olvasni a tartalmunkat vagy hogy földrajzilag hol tartózkodik.

Ide tartoznak az u.n. user session-t tartalmazó sütik, amelyek abban segítenek minket, hogy a belépett felhasználóinkat oldalról-oldalra belépve tudjuk tartani. Amikor egy látogatónk regisztrál és kitölt egy kvízt, akkor a kvízt a belépett felhasználóhoz kötjük az adatbázisban, de ezt külön sütiben nem rögzítjük.

Amikor egy felhasználó használni kezd egy Facebook alkalmazást, akkor bizonyos adatok átadásra kerülnek a Facebook és a fejlesztők között. Ezek az u.n. signed_request-et tartalmazó sütik a következő adatokkal segítik az alkalmazás hatékony működését: ország és nyelv, korosztály, page id (azaz az az oldal, amelyen betöltődött az oldal), user id (csak ha a látogató elfogadta a Facebook alkalmazást). Ezekre az adatokra kizárólag azért van szükségünk, hogy az alkalmazásaink a világhálon megszokott, jó felhasználói élményt nyújtsák.

Harmadik fél által létrehozott sütik
Ezeket a sütiket tipikusan harmadik fél, pl. közösségi hálózat (pl. Facebook) helyezi el a felhasználók számítógépén és/vagy mobilkészülékén. Alkalmazásainknál Facebook belépéshez, a “like” gombhoz, social plug-inekhez és kampány követésre használjuk őket. Ilyen sütiket használunk abban az esetben is, amikor az Ön által adott válaszokat rögzítjük egy-egy nyereményjáték során.

A teljesítmény sütik is “harmadik fél által létrehozott sütik”, de ezek a sütik arról gyűjtenek információkat, hogy Ön mely weboldalainkat látogatta meg és hogyan használja honlapunkat. Abban segítenek minket, hogy honlapunkat minél inkább az Ön igényeinek megfelelően tudjuk fejleszteni. A teljesítmény sütikkel gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Leggyakoribb előfordulása a Google Analytics által alkalmazott süti, amelyet látogatási statisztikákhoz és kampány követésekhez használjuk.

A Facebook által használt sütik leírása itt olvasható részletesen.

A Google Analytics által használt sütik leírása itt olvasható részletesen.

A sütik karbantartása és törlése
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni.

2.2 Hírlevél feliratkozás

A Honlapon lehetőséged van feliratkozni a hírlevelünkre. A hírleveleinket harmadik fél (Intuit Mailchimp), mint adatfeldolgozó felhasználásával küldjük ki feliratkozóink részére. A Mailchimpről több információt, így az adatvédelmi szabályzatát ezen a linken találod meg. A Honlapon elhelyezett feliratkozásra szolgáló űrlapon a feliratkozónak kizárólag az e-mail címét kell megadnia. A megadott személyes adatok valódiságáért a feliratkozó felel. A feliratkozó az e-mail címe megadásával és a „FELIRATKOZOM / SUBSCRIBE” gombra kattintással adja hozzájárulását ahhoz, hogy e-mail címét a hírlevelek kézbesítése céljából az adatfeldolgozó adatbázisában tárolhassuk.

A hírlevelek kiküldésének gyakorisága eseti. A hírlevelek célja, hogy a Concerto Music által frissen bejelentett koncertekről, és a kedvezményes early bird jegyek elérhetőségéről információval szolgáljon.

Amennyiben a feliratkozott személy már nem tart igényt a hírlevélre, törölheti magát a hírlevélküldő adatbázisból a kiküldött hírlevelek végén található, jól látható „Leiratkozás” gombra kattintva. Amennyiben a leiratkozásod sikertelen volt, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot és segítünk a leiratkozásban.

A hozzájárulásoddal megadott e-mail címet 5 évig kezeljük, ezután ismételt hozzájárulásod hiányában töröljük.

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

A Honlap látogatóinak, valamint 2.1-2.2. pontban megjelölt személyeknek a személyes adatait az adatkezelő a jelen általános adatkezelési szabályzatban nem megjelölt harmadik feleknek nem adja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az esetleges hatósági adatkérések teljesítése előtt minden esetben megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználók által a Honlap használata közben megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férnek hozzá.

A technikai működés során automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelőn kívül a Google mint analitika szolgáltató és egyben adatfeldolgozó fér hozzá.

A hírlevél kezelése során a feliratkozók személyes adatait az adatkezelő nem adja tovább, azokhoz ezen kívül csak a Mailchimp, mint hírlevél küldésére használt szolgáltató és egyben adatfeldolgozó fér hozzá.

4. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

4.1 A hozzáférés joga

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

4.2 A helyesbítéshez való jog

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatbirtokos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 A törléshez való jog

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az adatbirtokosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.4 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az adatbirtokos kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az adatbirtokos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az adatbirtokos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatbirtokos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az adatbirtokos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatbirtokos jogos indokaival szemben.

4.6 Az adathordozhatósághoz való jog

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

4.7 A tiltakozáshoz való jog

A Honlap látogatója, mint adatbirtokos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben úgy gondolod, hogy a személyes adataid védelméhez fűződő jogaid sérültek, vedd fel velünk a kapcsolatot a concerto@concerto.hu e-mail címen, hogy panaszod megvizsgálhassuk és az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Amennyiben ilyen jogsértést tapasztalsz, polgári bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is lehetőséged van fordulni. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az adatbirtokos a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu

A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához. További információ

Mik azok a sütik (cookies)?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?
Az alábbiakban részletesen kifejtjük, hogy mi célból használunk sütiket, kinek a birtokába kerülnek az információk, milyen típusú sütiket alkalmazunk, miért van rájuk szükség. Sütikben tárolt információt kizárólag az alábbiakban ismertetett célokkal használunk fel.

Feltétlenül szükséges sütik
Ezekre a sütikre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a weboldalak és az azokhoz kapcsolódó funkciók az előírásoknak megfelelően működjenek.

Funkció sütik
Ezek a sütik felhasználóbarátabbá teszik az oldalainkat. A funkció sütik például segítenek azonosítani, hogy Ön milyen nyelven szeretné olvasni a tartalmunkat vagy hogy földrajzilag hol tartózkodik.

Ide tartoznak az u.n. user session-t tartalmazó sütik, amelyek abban segítenek minket, hogy a belépett felhasználóinkat oldalról-oldalra belépve tudjuk tartani. Amikor egy látogatónk regisztrál és kitölt egy kvízt, akkor a kvízt a belépett felhasználóhoz kötjük az adatbázisban, de ezt külön sütiben nem rögzítjük.

Amikor egy felhasználó használni kezd egy Facebook alkalmazást, akkor bizonyos adatok átadásra kerülnek a Facebook és a fejlesztők között. Ezek az u.n. signed_request-et tartalmazó sütik a következő adatokkal segítik az alkalmazás hatékony működését: ország és nyelv, korosztály, page id (azaz az az oldal, amelyen betöltődött az oldal), user id (csak ha a látogató elfogadta a Facebook alkalmazást). Ezekre az adatokra kizárólag azért van szükségünk, hogy az alkalmazásaink a világhálon megszokott, jó felhasználói élményt nyújtsák.

Harmadik fél által létrehozott sütik
Ezeket a sütiket tipikusan harmadik fél, pl. közösségi hálózat (pl. Facebook) helyezi el a felhasználók számítógépén és/vagy mobilkészülékén. Alkalmazásainknál Facebook belépéshez, a “like” gombhoz, social plug-inekhez és kampány követésre használjuk őket. Ilyen sütiket használunk abban az esetben is, amikor az Ön által adott válaszokat rögzítjük egy-egy nyereményjáték során.

A teljesítmény sütik is “harmadik fél által létrehozott sütik”, de ezek a sütik arról gyűjtenek információkat, hogy Ön mely weboldalainkat látogatta meg és hogyan használja honlapunkat. Abban segítenek minket, hogy honlapunkat minél inkább az Ön igényeinek megfelelően tudjuk fejleszteni. A teljesítmény sütikkel gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat. Leggyakoribb előfordulása a Google Analytics által alkalmazott süti, amelyet látogatási statisztikákhoz és kampány követésekhez használjuk.

A Facebook által használt sütik leírása itt olvasható részletesen.

A Google Analytics által használt sütik leírása itt olvasható részletesen.

A sütik karbantartása és törlése
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni.

Bezárás